Kabeltex B.V. (hierna: “Kabeltex”) zet zich volledig in om uw persoonsgegevens en in het bijzonder uw privacygevoelige gegevens te beschermen. Kabeltex ziet erop toe dat dit plaatsvindt conform alle relevante wet- en regelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).
Dit privacy statement geldt voor alle klanten die van ons diensten en/of producten afnemen, zoals internet, televisie-/radiodiensten en/of telefonie. Ook geldt dit statement als u geen klant bent bij ons maar wel gebruik maakt van onze diensten. Ook voor voormalige klanten geldt dit statement zolang wij nog gegevens hebben geregistreerd.

Wat wordt verstaan onder persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect in relatie kunnen worden gebracht met uw persoon (bijv. uw naam, geslacht, adres, geboortedatum, rekeningnummer, abonnementsvormen, telefoonnummer, IP/Mac-adres of login bestanden). Kabeltex kan naar uw persoonsgegevens vragen, bijvoorbeeld als u een aanvraagformulier invult en een dienst bij Kabeltex wilt afnemen.

Waarom verwerkt Kabeltex persoonsgegevens?

Kabeltex verwerkt uw persoonsgegevens in diverse interne processen. Op deze manier kan Kabeltex u zo efficiënt en effectief mogelijk haar diensten aanbieden:

 • Kabeltex verwerkt persoonsgegevens om haar dienstverlening mogelijk te maken en overeenkomsten met haar klanten uit te voeren (bijv. bij het identificeren om te kunnen communiceren, het activeren van een abonnement, het aangaan van een overeenkomst, het onderhouden van haar klantrelaties en het verwerken van mutaties voor klanten).
 • Kabeltex verwerkt persoonsgegevens in verband met interne analysedoeleinden en productontwikkeling. Dit stelt Kabeltex in staat om haar diensten continue te verbeteren.
 • Kabeltex verwerkt persoonsgegevens van (potentiele) klanten voor communicatie- en marketingdoeleinden.
 • Kabeltex registreert persoonsgegevens om aan (internationale) wet- en regelgeving te kunnen voldoen. In bepaalde gevallen en onder strikte wettelijke voorwaarden wordt Kabeltex verplicht om mee te werken aan een bevel tot het verstrekken van persoonsgegevens aan bevoegde overheidsinstanties. De verdere verwerking valt onder de verantwoordelijkheid van de bevoegde instantie.
 • Kabeltex kijkt niet naar de inhoud van communicatie dat verloopt via ons netwerk. Kabeltex monitort geen gesprekken, kijkt niet naar de inhoud van e-mails, chats en houdt niet bij welke websites worden bezocht.
 • Kabeltex verkoopt geen persoonsgegevens aan derden.

Het verwerken van persoonsgegevens door Kabeltex wordt op de volgende rechtsgrondslagen gebaseerd: voor de uitvoering van een overeenkomst tussen Kabeltex en klant; op basis van een gerechtvaardigd belang van Kabeltex; om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Kabeltex rust.

Persoonsgegevens ontvangen van derden

We maken ook gebruik van gegevens die wettelijk mogen worden opgevraagd bij openbare bronnen zoals het kadaster, handelsregister en de media. Verder maken we gebruik van gegevens die wettelijk mogen worden verstrekt door andere bedrijven zoals kredietregistratiebureaus, overheden of commerciële bedrijven.

Waar worden persoonsgegevens bewaard en wie heeft toegang?

Kabeltex zorgt ervoor dat relevante maatregelen worden genomen om ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Uw persoonsgegevens worden enkel op basis van wettelijke gronden aan derden verstrekt, bijvoorbeeld bij het verstrekken van informatie aan toezichthoudende instanties en overige overheden of op basis van eerder (contractueel) met u overeengekomen grondslagen. Het is mogelijk dat Kabeltex derde partijen inhuurt om uitvoering te geven aan haar dienstverlening. Deze partijen kunnen (gedeeltelijk) toegang hebben tot uw persoonsgegevens, maar enkel in die gevallen dat deze derde partijen voldoen aan dezelfde juridische- en veiligheidsvoorschriften die ook van toepassing zijn op Kabeltex. Uw persoonsgegevens worden bewaard conform EU-grondslagen zoals opgenomen in de AVG. Dit kan zijn binnen de EU of landen met een passend beschermingsniveau zoals vastgesteld door de Europese Commissie. In enkele gevallen is dit buiten de EU, maar in alle gevallen conform het vastgestelde kader van de AVG.

Bewaartermijnen

Kabeltex bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het verwerken daarvan. De uiterlijke bewaartermijn hangt af van het doeleind waarvoor Kabeltex uw persoonsgegevens verwerkt. Uw gegevens worden bewaard zolang u een overeenkomst heeft met Kabeltex of als benodigd in verband met fiscaal juridische verplichtingen tot 10 jaar na afloop van de overeenkomst. Uw gegevens worden verwijderd en anders geanonimiseerd uiterlijk na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn.

Welke rechten heeft u?

Als klant van kabeltex heeft u een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Het verzoek is kosteloos, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn. Kabeltex probeert uw verzoek zo snel mogelijk te behandelen, uiterlijk binnen 1 maand. Mocht het niet lukken om het verzoek binnen een maand af te handelen dan zal Kabeltex dat binnen een maand laten weten. In deze gevallen zal het verzoek uiterlijk binnen drie maanden worden uitgevoerd.

Hieronder staan uw rechten vermeld in relatie tot het verwerken van uw persoonsgegevens door Kabeltex.

 • Recht tot inzage in uw persoonsgegevens die door Kabeltex worden verwerkt.
 • Recht om uw incorrecte, inaccurate of incomplete persoonsgegevens te laten corrigeren.
 • Recht om in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens te laten wissen (indien niet langer benodigd of in het geval dat deze gegevens niet conform geldende wet- en regelgeving wordt verwerkt).
 • Recht om bezwaar te maken dat uw persoonsgegevens worden verwerkt voor marketing doeleinden.
 • Recht om uw verwerkte persoonsgegevens over te laten dragen naar een andere data verwerker in een standaard gestructureerd data format. (bijv. portering)

U kunt uw verzoek schriftelijk kenbaar maken door een email te sturen naar de klantenservice afdeling van Kabeltex: administratie@kabeltex.nl Kabeltex zal uiterlijk binnen 1 maand inhoudelijk reageren op uw verzoek.

Contactgegevens

Als u ondanks de inspanning van Kabeltex en de hierboven beschreven rechten een privacy gerelateerde vraag of klacht heeft, dan kunt u contact opnemen met de klantenserviceafdeling, of kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit privacy statement is geldig vanaf 25 mei 2018. Kabeltex behoudt zich het recht voor om dit statement regelmatig te updaten en waar nodig te wijzigen. Indien een nieuw privacy statement van kracht is geworden, zal dit kenbaar worden gemaakt op de website van Kabeltex.