Abonnementstarieven

De op deze website genoemde tarieven zijn inclusief 21% BTW, tenzij expliciet anders aangegeven.

Op sommige adressen is een toeslag van toepassing. Bij het invullen van het aanmeldformulier wordt op basis van het ingevulde postcode en huisnummer bepaald of een toeslag van toepassing is. Indien dit zo is wordt dit weergegeven in het kostenoverzicht.

Binnen de Kop van Noord-Holland is een klein aantal adressen extreem duur om aan te sluiten. Na de aanmelding wordt bepaald of het betreffende adres hieronder valt. Indien dat zo is wordt hiervan schriftelijk melding gemaakt bij de aanmelder en dienen er maatwerkafspraken gemaakt te worden over de realisatie van de aansluiting. Deze afspraken zullen de aanmelder en Kabeltex op individueel niveau maken. Mochten de aanmelder en Kabeltex niet tot een wederzijds acceptabele afspraak kunnen komen, dan heeft de aanmelder het recht om kosteloos van de aanmelding af te zien.

Sluiten van de overeenkomst

De aanmelder sluit een overeenkomst door zich aan te melden via de website van Kabeltex of door gebruik te maken van een papieren aanmeldformulier. Na ontvangst van de aanmelding ontvangt de aanmelder per e-mail een ontvangstbevestiging. Indien op het adres waarvoor wordt aangemeld nog geen glasvezelnetwerk aanwezig is, is het sluiten van de overeenkomst afhankelijk van het daadwerkelijk aanleggen van dit netwerk. Zodra voldoende aanmeldingen binnen zijn zal met de aanleg van het netwerk worden gestart. Op dat moment zal Kabeltex de aanmelders hiervan op de hoogte brengen en tevens bevestigen dat de aanmelding is geaccepteerd, waarmee de overeenkomst tussen u en Kabeltex tot stand is gekomen. Mocht het netwerk niet worden aangelegd op het betreffende adres, dan zal de aanmelder hiervan op de hoogte worden gesteld en wordt de aanmelding kosteloos geannuleerd.

Duur van de overeenkomst

Een overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar. Daarna kan de overeenkomst per maand worden opgezegd.

Opzegtermijn

Ingaande 01-01-2010 hanteert Kabeltex na het verstrijken van de eerste contractsduur de wettelijke opzegtermijn van één maand.

Met andere woorden, een opzegging op de 12e dag van de maand wordt geëffectueerd op de 13e dag van de daarop volgende maand.

Wettelijk gezien is het niet mogelijk om een langere opzegtermijn dan één kalendermaand te hanteren. Dat betekent dat wettelijk gezien het niet mogelijk is om op te zeggen met een opzegtermijn langer dan één kalender maand. Kabeltex vindt dit een ongewenste situatie en accepteert wel een langer opzegtermijn dan één kalendermaand. Voorwaarde is dan echter dat opzegging op de 1e van een kalendermaand valt.

Opzegging kan ook telefonisch, per e-mail of gewone brief gedaan worden. Deze is alleen geldig als u daarvan een bevestiging heeft ontvangen. Kabeltex stuurt binnen enkele dagen een e-mail of brief met de bevestiging van de opzegging.

Betaling

Betalingen gaan in vanaf het moment dat een aansluiting werkend wordt opgeleverd. Indien een toeslag van toepassing is en de aanmelder kiest voor een eenmalige afkoop, dan ontvangt hij hiervoor een aparte factuur. Kiest de aanmelder voor een maandelijkse toeslag, dan wordt deze opgenomen in het maandtarief dat per automatische incasso zal worden geïncasseerd.

Garantie

Kabeltex biedt ruime garantie op de geleverde apparatuur. Een uitgebreide beschrijving hiervan vindt u hier.

Algemene voorwaarden

Voorts zijn de algemene voorwaarden van Kabeltex van toepassing. Deze kunt u hier inzien: